Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden DEPIJL medezeggenschap
gevestigd aan de Gouwestraat 6 te Culemborg

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtnemer: DE PIJL medezeggenschap;
b. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de DEPIJL medezeggenschap een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte vraagt;
c. de overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en DEPIJL medezeggenschap tot stand gekomen overeenkomst betreffende de deelname van opdrachtgever aan of de opdracht tot het uitvoeren van cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen, dan wel de opdracht tot advisering coaching en interventies in de ruimste zin van het woord;
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
4. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door opdrachtnemer schriftelijk aanvaard.

Artikel 2 Gedragsregels

1. Opdrachtnemer is aangesloten bij de Orde van Organisatieadviesbureaus (OOA) en acht zich gebonden door de gedragsregels van deze organisatie. Dit betekent:
a. opdrachtnemer onthoudt zich van alles wat de waardigheid van het beroep kan schaden;
b. opdrachtnemer verricht slechts die werkzaamheden waarvoor de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering gedragen kan worden;
c. opdrachtnemer zal een opdracht niet aanvaarden of voortzetten indien een onafhankelijk en objectief oordeel in gevaar komt door een persoonlijke band met de opdrachtgever;
d. opdrachtnemer acht zich verplicht tot geheimhouding van alle te kennis gekomen vertrouwelijke informatie;
e. opdrachtnemer draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer;
f.opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen;
g. in beginsel wordt het honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en kosten: opdrachtnemer werkt niet op basis van enige vergoeding, waarvan de grootte afhankelijk is van het resultaat van de arbeid;
h. indien problemen rijzen ten gevolge van het feit dat bij de opdrachtgever ook andere organisatieadviseurs werkzaam zijn, dan zal opdrachtnemer zich zodanig opstellen dat het belang van de opdrachtgever centraal blijft staan;

Artikel 3 Status van de offerte

1. Offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door opdrachtnemer en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van middels e-mail verzonden aanmelding of opdracht.
2. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van opdrachtnemer, binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
3. Een bevestigingsmail wordt gezien als schriftelijke bevestiging.

Artikel 5 Prijzen en prijswijziging

1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn:
a. gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte respectievelijk de totstandkoming van de overeenkomst geldende lonen, loonkosten en sociale- en overheidslasten c.q. belastingen;
b. exclusief reis-, verblijf- en materiaalkosten, tenzij anders op de offerte vermeld;
c. exclusief de kosten van de eventuele huur van audio-visuele apparatuur;
d. exclusief de huur van accommodatie;
e. exclusief de kosten van verblijf van docenten, trainers en adviseurs;
f. exclusief BTW.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de prijzen, ook indien deze schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen loonstijgingen en stijgingen van sociale- en overheidslasten, een en ander indien tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de ingangsdatum van de overeenkomst een periode van meer dan 3 maanden is gelegen.

Artikel 6 Annulering en wijziging opdrachten

1. Annulering van opdrachten dient schriftelijk te geschieden.
2. Ingeval van annulering van een opdracht is de opdrachtgever een vierde gedeelte van de overeengekomen prijs aan opdrachtnemer verschuldigd, indien tussen de datum van de in lid 1 bedoelde schriftelijke kennisgeving en de voor de uitvoering van de overeenkomst overeengekomen startdatum een periode is gelegen van meer dan één maand, de dag van de schriftelijke berichtgeving en de dag van aanvang van de uitvoering niet meegerekend.
3. Ingeval van annulering van een opdracht binnen één maand voor de overeengekomen datum van uitvoering is opdrachtnemer de overeengekomen prijs:
a. geheel verschuldigd ingeval van een overeenkomst voor zes dagen of korter;
b. voor de helft verschuldigd ingeval van een overeenkomst van meer dan zes dagen.
4. Kosten die opdrachtnemer aan derden verschuldigd is in verband met de uitvoering van de overeenkomst worden ingeval van annulering integraal aan opdrachtgever in rekening gebracht.
5. Wijzigingen in de data en/of de aard en de omvang van de overeenkomst dienen met opdrachtnemer overeengekomen te worden.”

Artikel 7 Annulering hotelovernachtingen

1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het annuleren van het arrangement.
2. Eventuele kosten voor het niet tijdig annuleren worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
3. De factuur van het arrangement wordt door het hotel aan de opdrachtgever verstuurd.

Artikel 8 Overmacht

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
2. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en zal door opdrachtnemer met inachtneming van lid 4 en 5 van dit artikel het factuurbedrag worden gerestitueerd,tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van opdrachtgever is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.
3. “Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien trainers/adviseurs als gevolg van onvoorziene omstandigheden (waaronder voor wat betreft de trainers/adviseurs begrepen: ziekte) niet beschikbaar zijn.”
4. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.

Artikel 9 Facturering

1. Betaling dient plaats te vinden binnen 28 dagen na verzending van de factuur, onverminderd het recht van opdrachtnemer om vooruitbetaling te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet.
2. Bij niet-betaling binnen de in lid 1 bedoelde termijn is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand.
3. Alle kosten die voor opdrachtnemer verbonden zijn aan de inning van hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, zijn voor rekening van opdrachtnemer. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door de opdrachtnemer aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,00.

Artikel 10 Auteursrecht

1. Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle door ons verstrekte rapporten, syllabi, formulieren, en dergelijke, auteursrecht.
2. Dit houdt tevens in dat wij het recht van vermenigvuldiging ten behoeve van de opdrachtgever en diens medewerkers niet uit handen geven.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
3. Indien opdrachtnemer, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot de voor de uitvoering van de overeenkomst overeengekomen prijs, waarbij ingeval van een duurovereenkomst wordt uitgegaan van de overeengekomen prijs voor één jaar.
4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door de werknemers van opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden en verplicht zich opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van die werknemers.
5. Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst sportactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten worden ontplooid dienen de deelnemers zelf te beoordelen of zij fysiek tot deelname in staat zijn. Deelname is voor eigen risico van de deelnemer.
6. Bij annulering op grond van dit artikel is opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 12 Gegevensverwerking

1. Opdrachtnemer verwerkt alleen die persoonsgegevens voor zover deze voor het uitvoeren van een opdracht noodzakelijk zijn.
2. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
3. De Pijl medezeggenschap draagt er zorg voor dat persoonsgegevens op beveiligde servers staan.
4. Wij bewaren uw gegevens tot 7 jaar na de laatste opdracht, vanwege verplichtingen aan de belastingdienst.
5. Als uw gegevens bij ons bekend zijn ontvangt u de laatste nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bevat onder andere informatie over diensten en data. U wordt verzocht uw aanmelding te bevestigen. U kunt zich ook te allen tijde weer afmelden.
6. U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw gegevens die in ons bezit zijn in te zien.

Artikel 13 Slotbepaling

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in het arrondissement Arnhem, onverminderd het recht van opdrachtnemer zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.