Bespreekrecht OR

In artikel 24 van de WOR wordt het zogenaamde bespreekrecht geregeld. Twee keer per jaar wordt in de overlegvergadering de algemene gang van zaken besproken. Hierin licht de bestuurder het reilen en zeilen van de onderneming toe. In zo’n toelichting gaat het dan over de resultaten van de onderneming, het functioneren van de onderneming in de afgelopen tijd en de toekomstverwachtingen. Daarin ook wordt aangegeven welke ontwikkelingen er op de onderneming afkomen en welke advies- en instemmingsaanvragen de OR mag verwachten. OR en bestuurder maken over de behandeling van deze aanvragen afspraken. Daarbij zijn ook de commissarissen verplicht aanwezig als die er zijn en de OR dat wil.

Effectieve OR in de overlegvergadering

Een effectieve OR zorgt dat hij ook zelf een aantal onderwerpen aandraagt die hij met de bestuurder wil bespreken, onderwerpen waarop de OR vind dat er veranderingen plaats moeten vinden. De OR kan deze onderwerpen vinden door zelf onderzoek te doen naar het functioneren van de organisatie. Dit is tevens een goede mogelijkheid voor de OR om zich te laten zien. De OR zal deze onderwerpen goed moeten voorbereiden om een goede gesprekspartner te kunnen zijn. Ook daarin kan de OR de hulp van de collega’s vragen.

Bespreken doe je samen!