OR Training en Advies

Een OR is niet vanzelf een goed organisatieadviseur. Dat vergt ontwikkeling door kennis en vaardigheden op te doen in trainingen en cursussen. Een OR heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de onderneming. Goede training en goed advies zorgt voor zelfvertrouwen, zodat de OR zijn taak goed kan vervullen.

De OR kan een goede organisatieadviseur zijn als hij alle geledingen in de organisatie goed vertegenwoordigt. Dan komt in een OR veel kennis en inzicht over het functioneren van de organisatie samen. Deze kennis kan leiden tot vruchtbare adviezen aan de directie. Door scholing en ontwikkeling van de OR als geheel en van de individuele leden wordt de effectiviteit van de OR vergroot. Inhoudelijke scholing van de OR is nodig om goed met elkaar, en met de directie, tot een gezamenlijke visie en gezamenlijke oplossingen te komen. Bij concrete situaties, zoals bij advies en instemmingsaanvragen, kan het ook zeer zinvol zijn advies te vragen van een ervaren OR-adviseur of een adviseur die inhoudelijk deskundig is.

Voor een vruchtbare dialoog met elkaar en met de directie zijn ook vaardigheden nodig die niet iedereen vanzelf heeft, zoals communicatie- en onderhandelingsvaardigheden. Om als eenheid op te treden is het ook belangrijk dat de OR een team vormt. Met name voor politiek strategisch handelen is die eenheid nodig. Ook daarin zal de OR vaardigheden moeten ontwikkelen om echt invloed uit te kunnen oefenen.

Recht op ondersteuning

De OR heeft de mogelijkheid zich te laten scholen en te laten ondersteunen. Volgens artikel 18 van de WOR heeft de OR recht op 5 dagen scholing per jaar. Verder heeft de OR ook het recht deskundigen in te huren op basis van artikel 16. De kosten voor deze ondersteuning komen voor rekening van de ondernemer (artikel 22). De OR hoeft voor deze kosten geen instemming van de ondernemer (bestuurder) te vragen. De kosten moeten wel vooraf gemeld worden!

Er zijn verschillende bureaus en zelfstandige trainers en adviseurs op de markt die gespecialiseerd zijn in scholing en ondersteuning van ondernemingsraden. Deze website is een initiatief van De Pijl medezeggenschap, waar u uiteraard terecht kunt met uw vragen voor scholing, advisering en andere ondersteuning.