Zin van de OR voor de medewerkers

Een OR moet volgens de WOR, maar waarom zou je een OR willen hebben in het bedrijf en waarom zou je je goede en beperkte tijd aan de OR willen geven?

  • OR leden krijgen veel inzicht in het bedrijfsbeleid en doen veel bedrijfskundige kennis op. Dit is heel bruikbaar in je verdere carrière.
  • De OR zorgt voor sociale regelingen en naleving van de arbeidsvoorwaarden in de organisatie. Geen organisatie zonder regels. Een OR moet instemmen met veel sociale regelingen en heeft daarmee veel invloed op de secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • Invloed op het bedrijfsbeleid, zodat het bedrijf ook voor de werknemers toekomstperspectief biedt en zodanig functioneert dat het succesvol is en iedereen daarin zinvol werk heeft.
  • De OR heeft een belangrijke taak om voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen. Twee wetten verlenen de OR daartoe vergaande bevoegdheden: de WOR en de Arbowet.
  • De OR heeft ook de opdracht te zorgen voor goed werkoverleg en daarmee voor directe betrokkenheid van de medewerkers bij het eigen werk.
  • Deelnemen in de OR leidt bijna altijd tot persoonlijke ontwikkeling op allerlei gebied, zoals vaardigheden op het gebied van onderhandelen, samenwerken, politiek handelen, leiderschap e.d. Een OR lidmaatschap kan ook bijdragen aan het gevoel van gelijkwaardigheid aan elkaar en aan de directie. Ieder speelt zijn rol, maar als mens zijn we uiteindelijk gelijkwaardig.