Gelijkwaardige gesprekspartner

Een OR is een gelijkwaardige gesprekspartner van de directie. Directie zowel als OR zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie. De OR heeft de verplichting het goed functioneren van de organisatie voorop te stellen, niet alleen de personeelsbelangen.

In de WOR zijn veel artikelen opgenomen om die gelijkwaardigheid te waarborgen. De OR kan zaken zelfstandig in het overleg met de directie inbrengen. Indien gewenst vindt dat overleg dan binnen 14 dagen plaats (WOR art. 23).

Om als gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen opereren heeft de OR het recht om ondersteuning in te huren en cursussen te volgen. Het bedrijf betaalt dit zonder dat daarvoor toestemming van de directie nodig is. De directie moet wel vooraf van de kosten op de hoogte zijn gebracht (WOR art. 16 en 22).

De OR hoeft vanuit de positie van gelijkwaardig gesprekspartner ook geen verantwoording aan de directie af te leggen voor zijn handelen en kan in principe vrij communiceren met wie hij wil, in ieder geval met de medewerkers, maar bijvoorbeeld ook met de leden van de Raad van Commissarissen of andere toezichthouders. Deze vrijheid van handelen betekent wel dat de OR ook zelf de verantwoordelijkheid draagt voor zijn handelen. Dit handelen mag niet in strijd zijn met het goed functioneren van de organisatie.

Een eigen visie op de organisatie ontwikkelen is ook zeer belangrijk om als gelijkwaardig gesprekspartner gezien te worden. Gelijkwaardigheid kan niet bij wet worden afgedwongen, maar moet blijken uit het gedrag van de OR.